foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น.ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ จัดการอบรมหลักสูตร การใช้งานสำหรับผู้นำเข้าข้อมูล Mobile Application ณ ห้องประชุมสามชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ โดยมีวิทยากรจากบริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเท็ม จำกัด เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับภาพรวมการออกแบบและการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูล Mobile Application กรมทรัพยากรน้ำ และการใช้งานระบบบริหารจัดการและการเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO. Conference) สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 . ภาพประกอบข่าว

 Copyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.