foto1
ศึกษาดูงานกรมธนารักษ์
foto1
สัมมนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ โดยส่วนแผนงานและประเมินผล จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 โดยมีนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหาร ผู้แทน เข้าร่วมการประชุม และผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) สำหรับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 การประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมชี้แจงความเหมาะสมและจำเป็นของจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพยากรน้ำ ภาพประกอบข่าว

 Copyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.