foto1
ศึกษาดูงานกรมธนารักษ์
foto1
สัมมนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ โดยส่วนแผนงานและประเมินผล จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 โดยมีนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหาร ผู้แทน เข้าร่วมการประชุม และผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11  การประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ (เงินเหลือจ่าย)ปี พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดูภาพประกอบCopyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.