foto1
ศึกษาดูงานกรมธนารักษ์
foto1
สัมมนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา


  ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้มีจัดการอบรมการใช้ระบบบริการขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบบริการขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11  เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสายชลชั้น 9  โดยผ่านระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ (Video Conference) การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้ระบบบริการขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ Copyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.