foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเราปฏิทินกิจกรรม

February 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Banner Link

Login Form

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

1943
TodayToday25
All daysAll days1943
   ปัจจุบันมีการปรับปรุงและบังคับใช้ระเบียบข้อกำหนดในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อควบคุม กำกับการดำเนินงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำเล็งเห็นความสำคัญในระเบียบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : การจัดทำข้อกำหนดและขอบข่ายโดยละเอียดของงาน (TOR) เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 โดยมีนายธนะศักดิ์ ประเสริฐศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ  เป็นประธานเปิดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ชั้น 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป ภาพประกอบข่าว
   

 Copyright © 2020 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.