foto1
ศึกษาดูงานกรมธนารักษ์
foto1
สัมมนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา


   ปัจจุบันมีการปรับปรุงและบังคับใช้ระเบียบข้อกำหนดในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อควบคุม กำกับการดำเนินงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำเล็งเห็นความสำคัญในระเบียบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : การจัดทำข้อกำหนดและขอบข่ายโดยละเอียดของงาน (TOR) เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 โดยมีนายธนะศักดิ์ ประเสริฐศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ  เป็นประธานเปิดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ชั้น 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป ภาพประกอบข่าว
   

 Copyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.