foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเราปฏิทินกิจกรรม

February 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Banner Link

Login Form

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

1941
TodayToday23
All daysAll days1941
ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลลำ น้ำในรูปแบบ Web Application แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำทั้งส่วนกลาง และสำนักงานทรัพยากร น้ำภาค 1-10 ในวันที่ 12-13 และ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำ ให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการ แหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ และเส้นลำน้ำ โดยสามารถวิเคราะห์ความจำเป็นเร่งด่วนในการพิจารณาโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่ายสถานที่จริง รายละเอียดสภาพทั่วไปของแหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ และเส้นลำน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาพประกอบข่าว

 

 


 Copyright © 2020 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.