foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเราปฏิทินกิจกรรม

February 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Banner Link

Login Form

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

1940
TodayToday22
All daysAll days1940
  เมื่อวันที่ 19 - 23 มกราคม 2558 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้มีการจัดอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง โดยมี นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในการเปิดอบรม วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information : GIS) ในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งมี วิทยากรจากกรมแผนที่ทหาร วิทยากรจากสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา วิทยากรจากศูนย์ป้องกันวิตกฤติน้ำ และวิทยากรจากศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 10 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
   

 

 Copyright © 2020 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.