foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา


  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนโยบาย เตรียมความพร้อม และซักซ้อมแผนป้องกันแก้ไขภัยพิบัติของระบบ IT (Contingency Plan) โดยมี เจ้าหน้าที่ บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเท็ม จำกัด   (ที่ปรึกษาฯ) เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติของกรมทรัพยากรน้ำ ในการดูแลรักษาระบบให้สอดคล้องกับแผนป้องกันแก้ไขภัยพิบัติ ของระบบ IT (Contingency Plan) เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ณ ศูนย์เมขลา ชั้น ๑๑ และ ณ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ชั้น 10 กรมทรัพยากรน้ำ ภาพประกอบ

                      


   

   

   

 

 Copyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.