foto1
ศึกษาดูงานกรมธนารักษ์
foto1
สัมมนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเราศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Department of Water Resources

180/3  ถ.พระรามที่ 6
ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400
โทรศัพท์  0 2271 6130

 

 Copyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.