foto1
ศสท. ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยฯ ที่มอบเสื้อฟ้ากับเจ้าหน้าที่ ศสท.
foto1
ศสท. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา 

 


 นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

 


นางสุรัสวดี  บุณยานันต์
  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นางสาวจิรายุ  ศักดาศิริสถาพร
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 


นายธงไชย  สุขสำราญ
ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์ 


นายธนะศักดิ์  ประเสริฐศรี
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์


- ว่าง -
ผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศ 


นางปาริฉัตร  วิริยะศิริกุล
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

 Copyright © 2021 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.