foto1
ศสท. ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยฯ ที่มอบเสื้อฟ้ากับเจ้าหน้าที่ ศสท.
foto1
ศสท. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา 

 


 นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
โทร 0 2271 6131
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


นางสุรัสวดี  บุณยานันต์
  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
โทร 0 2271 6000 ต่อ 6130
Email - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.นางสาวจิรายุ  ศักดาศิริสถาพร
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
โทร 0 2271 6000 ต่อ 6311
Email - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายธงไชย  สุขสำราญ
ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์ 
โทร 0 2271 6000 ต่อ 6137
Email - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


- ว่าง -
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์
โทร 0 2271 6000 ต่อ 6304
Email -                          


- ว่าง -
ผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศ
โทร 0 2271 6000 ต่อ 6303
Email -                          


นางปาริฉัตร  วิริยะศิริกุล
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล
โทร 0 2271 6000 ต่อ 6302
        Email - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                         

 Copyright © 2022 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.