foto1
ศึกษาดูงานกรมธนารักษ์
foto1
สัมมนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเราศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ มีอำนาจหน้าที่

  1. ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และบริหารจัดการระบบเครือข่าย และศูนย์ข้อมูลของกรม
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ
  3. ให้บริการและเผยแพร่ข้อสนเทศทรัพยากรน้ำ
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 Copyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.