foto1
ศสท. ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยฯ ที่มอบเสื้อฟ้ากับเจ้าหน้าที่ ศสท.
foto1
ศสท. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา     ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ มีอำนาจหน้าที่
               1. ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และบริหารจัดการระบบเครือข่าย และศูนย์ข้อมูลของกรม
               2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ
               3. ให้บริการและเผยแพร่ข้อสนเทศทรัพยากรน้ำ
               4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 Copyright © 2022 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.