foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา 

 


นายพัฒนา วิจิตรพงษ์สกุล
ผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศ

 


นางสาวณัฐธิดา  อุบล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 


นางสาวนวพร พูลพิพัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

  มีอำนาจหน้าที่ :
             มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำ และให้บริการด้านแผนที่ให้แก่หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

 Copyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.