foto1
ศสท. ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยฯ ที่มอบเสื้อฟ้ากับเจ้าหน้าที่ ศสท.
foto1
ศสท. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา 

 


ผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศ

 


นางสาวนวพร พูลพิพัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 
นางสาวสุทธญาณ์ พิมพ์โพธิ์
นักวิเคราะห์นโนบายและแผนปฏิบัติการ


นักวิเคราะห์นโนบายและแผน
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

  มีอำนาจหน้าที่ :
             มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำ และให้บริการด้านแผนที่ให้แก่หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

 Copyright © 2022 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.