foto1
ศสท. ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยฯ ที่มอบเสื้อฟ้ากับเจ้าหน้าที่ ศสท.
foto1
ศสท. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา 

 


- ว่าง -
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์

 


นางสาวขจีวรรณ เบ้าสุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 
นางสาวณัฐธยาน์ อัครพงษ์เมธ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายภควรรษ  จันทร์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   มีอำนาจหน้าที่ :
             มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ บริหารจัดการระบบข้อมูล ฐานข้อมูล คลังข้อมูลสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำ จัดทำและพัฒนาระบบแผนที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

 Copyright © 2022 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.