foto1
ศึกษาดูงานกรมธนารักษ์
foto1
สัมมนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา 

 


นายธนะศักดิ์  ประเสริฐศรี
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์

 


นางสาวขจีวรรณ  เบ้าสุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 
นางสาวศันสนีย์  นาวายนต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายภควรรษ  จันทร์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  มีอำนาจหน้าที่ :
             มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ บริหารจัดการระบบข้อมูล ฐานข้อมูล คลังข้อมูลสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำ จัดทำและพัฒนาระบบแผนที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

 Copyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.