foto1
ศสท. ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยฯ ที่มอบเสื้อฟ้ากับเจ้าหน้าที่ ศสท.
foto1
ศสท. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา 

 


นางสาวจิรายุ  ศักดาศิริสถาพร
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

 นางสาวแก้วตา  แซ่ลิ้ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 


นางสาววานิดา  แวมาน๊ะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

มีอำนาจหน้าที่ : 
           
 มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน พัฒนาระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                  

 

 Copyright © 2022 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.