foto1
ศึกษาดูงานกรมธนารักษ์
foto1
สัมมนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา 

 


นางสาวจิรายุ  ศักดาศิริสถาพร
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

 


นางสาวนวพร  พูลพิพัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


นางสาวแก้วตา  แซ่ลิ้ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 


นางสาววานิดา  แวมาน๊ะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

มีอำนาจหน้าที่ : 
           
 มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน พัฒนาระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                  

 Copyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.