foto1
ศสท. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา 

 


นายธงไชย  สุขสำราญ
ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์

 


นายพัทธมน เต็มยอด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


จิรวัฒน์ สุขต่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


 
นายเตย  มิลัย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 

มีอำนาจหน้าที่ :
             หน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งระบบงานสารสนเทศประยุกต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการตัดสินใจ รวมถึงการตรวจสอบ ดูแล ควบคุม บำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกรมทรัพยากรน้ำ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 Copyright © 2020 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.