foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา 

 


นางปาริฉัตร  วิริยะศิริกุล
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

 

 
นายภากร ศรีโหร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


 
นางสาววิชชานี  ทรงกิติพิศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
นางสาวศริญญา  เหล็กแจ้ง
จ้างเหมาบริการ

 
มีอำนาจหน้าที่ : 
             มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำ จัดทำแผนงานโครงการงบประมาณของศูนย์ การติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงการจัดทำรายงานของศูนย์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

  Copyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.