foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา 

 


นางสุรัสวดี  บุณยานันต์
  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 

 
 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 นางสาวยุวดี  สนร้อย
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
นางสาวอุสุมา  กรีอักษร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 
นางสาวนพวรรณ  ครุฑสุธา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  มีอำนาจหน้าที่ : 
             มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และด้านบุคคลของสำนัก ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

 Copyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.