การบริหาร ICT

        

    ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูงประจำกรมทรัพยากรน้ำ(Chief Information officer : CIO)

   คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ำ

   แผนด้าน ICT กรมทรัพยากรน้ำ

 

 


 

 

 

-ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ -