ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ◊ เกี่ยวกับ ติดต่อเรา หน่วยงานภายใน แผนงาน/โครงการ แผนจัดการความรู้ การบริหารICT SiteMap Webmaster Links

Download ข้อมูลลุ่มน้ำเพื่อการจัดทำคำของบประมาณปี ๒๕๕๘

ตามที่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ส่วนราชการที่รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องหารือร่วมกันจัดทำแผนงานให้สอดคล้องเกื้อกูล เชื่อมโยงกัน ให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ใช้ศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ในประเทศเป็น ผู้บริหารจัดการ การบริหารจัดการงบประมาณปี 2558 ในการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละหน่วยงานต้องส่งตำแหน่งพิกัดโครงการในการจัดการงบประมาณต้องไม่เป็นภาระกับประเทศในอนาคต มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ ที่สำคัญสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 อย่างน้อยในระยะ 5-10 ปี สำหรับแผนงานโครงการของทุกกระทรวงที่เกี่ยวกับน้ำ ในปีงบประมาณ 2558 นั้น

กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดทำคำของบประมาณในปี 2558 โดยมีกรอบการพิจารณาจากข้อมูลเชิงพื้นที่ของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และระบบนิเวศ ผู้ใช้สามารถ Download ข้อมูลในรูปแบบข้อมูลพื้นที่เชิงเลข (Digital GIS Layer) ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำ ข้อมูลทะเบียนแหล่งน้ำ ข้อมูลหนองบึงกุดสระที่เสื่อมโทรม ข้อมูลเส้นทางน้ำ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมระบบลุ่มน้ำหลัก 25 ลุ่มน้ำหลักได้ ข้อมูลเป็นข้อมูลที่บีบอัดไว้ ท่านต้องคลายการบีบอัดก่อนด้วยโปรแกรมคลายการบีบอัด เช่น WinRAR แล้วใช้ข้อมูลด้วยโปรแกรมอ่านข้อมูล Digital GIS Layer

กรุณาคลิก ที่ชื่อลุ่มน้ำที่ในตารางที่ต้องการ  เพื่อดาวน์โหลด

01 ลุ่มน้ำสาละวิน

02 ลุ่มน้ำโขง

03 ลุ่มน้ำกก

04 ลุ่มน้ำชี

05 ลุ่มน้ำมูล

06 ลุ่มน้ำปิง 07 ลุ่มน้ำวัง 08 ลุ่มน้ำยม 09 ลุ่มน้ำน่าน 10 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
11 ลุ่มน้ำสะแกกรัง 12 ลุ่มน้ำป่าสัก 13 ลุ่มน้ำท่าจีน 14 ลุ่มน้ำแม่กลอง 15 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
16 ลุ่มน้ำบางปะกง 17 ลุ่มน้ำโตนเลสาป 18 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 19 ลุ่มน้ำเพชรบุรี 20 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
21 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 22 ลุ่มน้ำตาปี 23 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 24 ลุ่มน้ำปัตตานี 25 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

หรือคลิกที่บริเวณที่ต้องการในแผนที่ เพื่อดาวน์โหลด
ลุ่มน้ำสาละวิน ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำสะแกกรัง ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำโตนเลสาบ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่มน้ำเพชรบุรี ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธุ์ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้ำตาปี ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำปัตตานี ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก  

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ◊ เกี่ยวกับ ติดต่อเรา หน่วยงานภายใน แผนงาน/โครงการ แผนจัดการความรู้ การบริหารICT SiteMap Webmaster Links