โครงสร้างอัตรากำลังศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
 

         
   


http://division.dwr.go.th/writc/about/staffing_structure/pic/08.gif
 

   
   

นางสาวพสชนัน  สุภาคกุลธร
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

   
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์


 

 
 

 

นางอังสนา ยะโสธร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นายไตรรงค์  ปิมปา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

นายธนะศักดิ์  ประเสริฐศรี
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์

 

         
 ส่วนระบบคอมพิวเตอร์


 

ส่วนยุทธศาสตร์


 

 


  


 

 


ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์

 

 

นางปาริฉัตร  วิริยะศิริกุล
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

 

 

 


- WaterITCenter.com -