ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ  เกี่ยวกับ ติดต่อเรา หน่วยงานภายใน แผนงาน/โครงการ แผนจัดการความรู้ การบริหารICT SiteMap Webmaster Links
             
 


หน่วยงานภายในศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

คลิกที่ชื่อหน่วยงาน เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 • ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำในการดำเนินงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานพัสดุ
 • งานงบประมาณ งานการเงิน กานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาบประมาณ
 • งานควบคุม ดูแล อาคารสถานที่ และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงานของศูนย์ฯ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ส่วนยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 • พัฒนาระบบบริหาร จัดทำแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ
 • ติดตามประเมินผล ตัวชี้วัด ตามระบบบริหาร แผนงาน และยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ
 • ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของ CIO
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

3. ส่วนระบบคอมพิวเตอร์ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 • ศึกษาและกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • ดำเนินการออกแบบ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายการสื่อสารและระบบความปลอดภัยของระบบ
 • กำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายหลักของกรมทรัพยากรน้ำ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

4. ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 • ศึกษาและกำหนดมาตรฐาน ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ
 • ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
 • เป็นหน่วยประสาน พัฒนาข้อมูลรสารสนเทศระหว่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

5. ส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 • ดำเนินการพัฒนา ออกแบบ ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ
 • พัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ พัฒนาต้นแบบข้อมูลสารสนเทศในระดับลุ่มน้ำ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

6. ส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 • จัดทำ เผยแพร่ บริการข้อมูลข่าวสารด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ในระบบดิจิตอล และติดตาม ประเมินผลการบริการข้อมูลสารสนเทศ
 • ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center: DOC)
 • พัฒนาบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำด้าน IT
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

     

        แหล่งข้อมูล: คำสั่งศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ที่ 5/2558 เรื่องปรับโครงสร้างภายในศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ