ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ  เกี่ยวกับ ติดต่อเรา หน่วยงานภายใน แผนงาน/โครงการ แผนจัดการความรู้ การบริหารICT SiteMap Webmaster Links

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

หมายเลขโทรศัพท์ ท่านสามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์สายตรงได้ทันที หากต้องการติดต่อภายใน กรุณากด 0 2271 6000 แล้วต่อด้วยหมายเลขโทรศัพท์ภายใน เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง

ผู้อำนวยการ

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์สายตรง โทรศัพท์ภายใน โทรสาร
1. นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ 0 2271 6131 6131 0 2271 6130

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์สายตรง โทรศัพท์ภายใน โทรสาร
2. นางอังสนา  ยะโสธร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0 2271 6130 6130 0 2271 6130
3. นางสาวจุไรพร มะลิกัลป์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
4. นางสาวอุสุมา  กรีอักษร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. นางนพวรรณ  สรรค์วงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6. นางสาวกัลยาณี หารฤทธา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ส่วนระบบคอมพิวเตอร์

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์สายตรง โทรศัพท์ภายใน โทรสาร
7. นายธงไชย  สุสำราญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์ 0 2271 6137 6137

0 2271 6137

8. นางสาวแก้วตา แซ่ลิ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 0 2271 6335 6335
9. สุรัสวดี  บุญยานันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
10. นายภากร  ศรีโหร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
11. นายณัฐศักดิ์ ฟูตาสืบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์สายตรง โทรศัพท์ภายใน โทรสาร
12. นายธนะศักดิ์  ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศภูมิศาตร์ 0 2271 6304 6304 0 2271 6130
13. นางสาวกัลยาณี  สุวรรณประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6305 6305
14. นางสาวศันสนีย์  นาวายนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์สายตรง โทรศัพท์ภายใน โทรสาร
15. นางสาวจิรายุ  ศักดาศิริสถาพร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 0 2271 6311 6311 0 2271 6130
16. นางสาวขจีวรรณ  เบ้าสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 0 2271 6308 6308
17. นางสาวนวพร  พูลพิพัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
18. นางสาววานิดา  แวมาน๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศ

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์สายตรง โทรศัพท์ภายใน โทรสาร
19.นายไตรรงค์  ปิมปา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 0 2271 6135 6335 0 2271 6110
20.นางรุ่งอรุณ  เวทรังสิการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6303 6303
21.นางสาวณัฐธิดา  อุบล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ส่วนยุทธศาสตร์

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์สายตรง โทรศัพท์ภายใน โทรสาร
22.นางปาริฉัตร  วิริยะศิริกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ 0 2271 6302 6302 0 2271 6130

- WaterITCenter.com -