^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เอกสารเผยแพร่ / download

download เอกสารโครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา ประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย

  1.  TOR ประเมินผล
  2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 TOR
  3. สิ่งที่แนบมาด้วย  2 (หลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาคะแนนคุณสมบัติ รอบที่ 1)
  4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เอกสารแสดงข้อมูลบริษัท
  5. สิ่งที่แนบมาด้วย 4 (ฟอร์ม ผลงานและบุคลากร)