^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 - 2559
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี2558
   การจำแนกงบประมาณ
        1. โครงการภายใต้งบประมาณ พ.ศ. 2558 (แผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำ)
        2. แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)
        3. แผนงาน / โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)(เงินกู้)
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี2559
  การจำแนกงบประมาณ
        1. โครงการภายใต้งบประมาณ พ.ศ. 2559 (แผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำ)
        2. แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2558-2569

1. การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
    1.1 พัฒนาประปาหมู่บ้าน
    1.2 ประปาโรงเรียน / ชุมชน
    1.3 เจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มประสิทธิภาพ น้ำอุปโภคบริโภค

2. การสร้างความมั่นคงของน้ำ ภาคการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม)
    2.1 พัฒนาแหล่งน้ำในเขตชลประทาน
    2.2 พัฒนาแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน
    2.3 ขุดสระในไร่นา
    2.4 น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
    2.5 น้ำบาดาลช่วยภัยแล้ง
    2.6 พัฒนาแหล่งน้ำ
    2.7 ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ (โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)

3. การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
    3.1 ขุดลอกลำน้ำสายหลักและสาขา
    3.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน

4. การจัดการคุณภาพน้ำ
    4.1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน

5. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
    5.1 ฟื้นฟูป่า

6. การบริหารจัดการ
    6.1 จัดทำ / เสนอร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ
    6.2 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ทั้งระดับชาติและระดับลุ่มน้ำ
    6.3 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ทั้งระดับชาติและระดับลุ่มน้ำ
    6.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ