อพ.สธ. กรมทรัพยากรน้ำ

ความเป็นมาโครงการ
แผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่หก
แนวทางดำเนินงาน อพ.สธ.
ระยะ 5 ปีที่หก
 แผนแม่บท อพ.สธ. - ทน. ระยะ 5 ปีที่หก
แผนปฏิบัติการโครงการ อพ.สธ. - ทน.61
 ผลการดำเนินงาน อพ.สธ. - ทน.60
แผนปฏิบัติการโครงการ อพ.สธ. - ทน.60
 ผลการดำเนินงาน อพ.สธ. - ทน.59
คณะกรรมการ อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่หก
คณะกรรมการ อพ.สธ. - ทน. ระยะที่ 5 ปีที่หก
คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. - ทน.
รายชื่อผู้ประสานงาน อพ.สธ.


  
 

ผู้ประสานงานโครงการ นายเทียน พิบูลย์สวัสดิ์ วิศวกรชำนาญการ  โทร. 0 2271 6101 อีเมล์: mtpbsw67@gmail.com
ส่วนสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ สำนักนโยบายและทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400