สทภ. 8 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2561 (จังหวัดตรัง)

สทภ. 8 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2561 (จังหวัดตรัง)

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันตก ส่วนที่ 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2561 (จังหวัดตรัง) โดยนายนันธวัช เจริญวรรณ นายอำเภอเมืองตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมธนารมย์ 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน และมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรน้ำของทุกภาคส่วน รู้บทบาท หน้าที่ของตนเอง ตลอดจนความเชื่อมโยงของทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ และทบทวนร่างแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำประจำปี 2563 และแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการปี 2564-2567 และร่วมวิเคราะห์เป้าหมายเชิงพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันตก ส่วนที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดสตูล ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยส่วนราชการ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 90 คน โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้

  • วิเคราะห์เป้าหมายเชิงพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันตก ส่วนที่ 2 ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดย ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช
  • การเสวนา “การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านการบริหารจัดการน้ำประจำปีงบประมาณ 2562 – 2566” ตามภารกิจหน่วยงาน โดยนายวิโรจน์ มุสิกะ ผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัดตรัง , นายจรูญ หนูเรือง ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 , นายชำนาญ ชูแก้ว รักษาการผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันตก ส่วนที่ 2
  • ร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2566 โดยนางกศิรินทร์ พลนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันตก ส่วนที่ 2

ผลที่ได้รับจากการจัดประชุมฯ : องค์กรลุ่มน้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และร่วมกันจัดทำแผนงาน/โครงการด้านทรัพยากรน้ำที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *