นางสุพรรณา สิทธิมณฑล
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางกานดา อิ่มโภคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวชุดา ลีประเสริฐสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาววิชาภรณ์ คุณาจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายณัฏฐนันท์ สุจริตในธรรม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายจำรัส สวัสดิศักดิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.มนันยา ทองอร่าม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.พัชรี มีเย็น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
     
      อำนาจ หน้าที่
          (1) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการในกรมทรัพยากรน้ำเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
          (2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการใน กรมทรัพยากรน้ำ
          (3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำ
          (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กรมทรัพยากรน้ำ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น9
180/3 ถ.พระรามที่6 ซอย อาคารพิบูลวัฒนา แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. / โทรสาร 0 2271 6197

templates for osCommerce software