สอบถามข้อมูล dwr622@gmail.com Tel / Fax 0 2271 6197

โครงสร้างกรมทรัพยากรน้ำ

โครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบริหาร

หน่่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำ

สรุปคะแนนผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ

 

รายงานการประชุม

 

 

 

 

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ
- รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3 / 2557
- แจ้งคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- การสอบทานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมทรัพยากรน้ำ

- ผลการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 (GES Servey Online)
- แผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชกาภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- ขอให้คัดเลือกโครงการเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
แบบฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
- แบบฟอร์มรายงานผลเชิงปริมาณ
- แบบฟอร์มรายงานผลเชิงคุณภาพ
- แบบฟอร์มรายงานผลเป็นขั้นตอนดำเนินงาน

ข้อเสนอการปฏิบัติราชการฯ
- ร่างข้อเสนอการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- การสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5
สำนักงานทัรพยากรน้ำภาค 1
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
- รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- รายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ตัวชี้วัดบังคับระดับหน่วยงาน)
- รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 3 และหมวด 5
-
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 1 และหมวด 2

การจัดการความรู้ KM
- แผนการจัดการความรู้ กรมทรัยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนบริหารความเสี่ยง
-แผนบริหารความเสี่ยง กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- เอกสารการบริหารราชการแนวใหม่

 

กรมทรัพยากรน้ำ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น9
180/3 ถ.พระรามที่6 ซอย อาคารพิบูลวัฒนา แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. / โทรสาร 0 2271 6197

6623