Up

พัฒนาศูนย์บริการประชาชน ระบบ Open Date

การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 


 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่องมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
  ประกาศ กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2563

ศูนย์ราชการสะดวกกรมทรัพยากรน้ำ 
  ♦ แผนการดำเนินการศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ♦ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center (GECC) กรมทรัพยากรน้ำ
 
  แนวทางการพัฒนา และมาตรฐานการให้บริการ
  ♦ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการให้บริการและข้อกำหนดมาตรฐานการให้บริการ Call Center
  ♦ แนวทางการพัฒนาศูนย์ราชการสะดวก ทน. ประจำปี พ.ศ. 2564
 
  ผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ
  ♦ รายงานผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564
 
  ผลการประเมินทักษะในการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ทน. และการติดตามผลตามแนวทางการพัฒนา
  ♦ รายงานผลการประเมินทักษะและการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2)
  ♦ รายงานผลการประเมินทักษะและการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1)
  ♦ รายงานผลการประเมินทักษะและการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
  ♦ รายงานผลการประเมินทักษะและการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
 
  การประชุมคณะทำงานอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center (GECC)) กรมทรัพยากรน้ำ
 
  การสมัครรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ♦ แบบสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนยน์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565 
  ♦ เอกสารหลักฐาน 
  ♦ Clip สรุปการพัฒนาการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565
 
 
  การสมัครรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ♦ แบบสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนยน์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 
  ♦ เอกสารหลักฐาน 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำ
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำ
 
  แผนพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ แผนพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการดำเนินการงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมรัพยากรน้ำ
 
  บัญชีรายการข้อมูลข่าวสารที่ต้องเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  ♦ บัญชีรายการข้อมูลข่าวสาร (ทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

การพัฒนา Open Data ของกรมทรัพยากรน้ำ
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภารกิจที่ 4 แจ้งเตือนภัยและการจัดการสภาวะวิกฤต
  ♦ แบบฟอร์มแสดงรายการชุดข้อมูลภายใต้ภารกิจที่ 4
  ♦ แบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด
  ♦ แบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด

การสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ♦  รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมทรัพยากรน้ำและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ
  ♦  ข้อมูลผลการสำรวจผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   

 

 

 

   

 
 
Powered by Phoca Download