Up

ปี พ.ศ. 2563

การประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ♦ ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ♦ คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2563
  ♦ รายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การถ่ายทอดตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ♦ กรอบตัวชี้วัดระดับหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ♦ รายละเอียดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ♦ ผลการพิจารณาอุทธรณ์ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ♦ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
  ♦ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

การเร่งรัด ติดตาม และข้อเสนอแนะ
  ♦ การประชุม Site Visit การดำเนินการตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ
 
 
Powered by Phoca Download