Up

ปี พ.ศ. 2562

คู่มือการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ และการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผลการประเมินการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ และการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 

 
 
Powered by Phoca Download