Up

ปี พ.ศ. 2547-2561

รายงานผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547  ผลคะแนน  4.1749


รายงานผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548  ผลคะแนน  4.6987


รายงานผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549


รายงานผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550


รายงานผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551


รายงานผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


รายงานผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


รายงานผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


รายงานผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


รายงานผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


รายงานผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


รายงานผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


รายงานผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


รายงานผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


สรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2561


 

 
 
Powered by Phoca Download