Up

ปี พ.ศ. 2565

การประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ♦ ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   


การถ่ายทอดตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ♦ กรอบตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงาน
  ♦ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำ
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
 
 
Powered by Phoca Download