Up

โครงการจัดทำเครื่องมือการจัดการองค์กรดิจิทัลสู่ความยั่งยืน

   

เครื่องมือการจัดการองค์กรดิจิทัลสู่ความยั่งยืน
  ♦ รายงานฉบับสมบูรณ์การดำเนินการโครงการจัดทำเครื่องมือการจัดการองค์กรดิจิทัลสู่ความยั่งยืน
  ♦ ภาคผนวกโครงการจัดทำเครื่องมือการจัดการองค์กรดิจิทัลสู่ความยั่งยืน
  ♦ ระบบ Floward
  ♦ Business Model Canvas

#DWR Workshop : BizModel#1 เรื่อง Vision Builder" วันที่ 18 ตุลาคม 2564

 

 
Clip Video 
 

 
   
 

เรื่อง “Vision Builder”
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 


 

Clinic  ครั้งที่ 1
วันที่ 29 ตุลาคม 2564


   
เอกสารประกอบการประชุม
 
  Vision Builder
   

#DWR Workshop : BizModel#2 เรื่อง "Business Model Canvas" วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

   
 
Clip Video 
 

 
   
 

เรื่อง “Business Model Canvas”
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 


 

Clinic  ครั้งที่ 2
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564


 

 

เอกสารประกอบการประชุม
  ทบทวนเนื้อหาและผลลัพธ์จากการทำ Vision Builder
  พันธกิจที่ 1 กำกับ ควคุม อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ
  พันธกิจที่ 2 พัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟู ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ
  พันธกิจที่ 3 จัดสรร กำกับ ควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำ และประปาสัมปทาน
  พันธกิจที่ 4 แจ้งเตือนภัยและการจัดการสภาวะวิกฤต
  พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

#DWR Workshop : BizModel#3 เรื่อง "DWR Enterprise Blueprint" วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

   
 
Clip Video 
 

 
 
 
 

เรื่อง “DWR Enterprise Blueprint”
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 


 

BizModel#3  กลุ่มที่ 1
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 


 

BizModel#3  กลุ่มที่ 2
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564


 

 
 
 
 

BizModel#3  กลุ่มที่ 3
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564


 

BizModel#3  กลุ่มที่ 4
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 


 

BizModel#3  กลุ่มที่ 5
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 


 

       
 

Clinic  ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564


 

 

 

 

เอกสารประกอบการประชุม
  Enterprise Blueprint
   

DWR Workshop : BizModel#4 เรื่อง "DWR Enterprise Blueprint" วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

 
   
 
Clip Video 
 

 
   
 

เรื่อง “ทบทวน DWR Enterprise Blueprint”
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 


 

Clinic  ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564


 

 

เอกสารประกอบการประชุม
  Enterprise Blueprint
  DWR-Enterprise Blueprint-พันธกิจที่ 1
  DWR-Enterprise Blueprint-พันธกิจที่ 2
  DWR-Enterprise Blueprint-พันธกิจที่ 3
  DWR-Enterprise Blueprint-พันธกิจที่ 4
  DWR-Enterprise Blueprint-พันธกิจที่ 5

DWR Workshop : BizModel#5 เรื่อง "Service Worksheet" วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

 
 
Clip Video 
 

 
 
 
 

เรื่อง “Service Worksheet”
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 


 

BizModel#5 กลุ่มที่ 1
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 


 

BizModel#5 กลุ่มที่ 2
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 


 

 
 
 
 

BizModel#5 กลุ่มที่ 3
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 


 

BizModel#5 กลุ่มที่ 4
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 


 

BizModel#5 กลุ่มที่ 5 PART 1 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564


 

 
   
 

BizModel#5 กลุ่มที่ 5  PART 2 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 


 

Clinic  ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564


   
เอกสารประกอบการประชุม
  DWR5 Design Track Worksheet

DWR Workshop : BizModel#6 เรื่อง "Service Worksheet#2" วันที่ 7 ธันวาคม 2564

 
   
 
Clip Video 
 

 
 
 
 

เรื่อง "Service Worksheet#2"
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 


 

BizModel#6 กลุ่มที่ 1
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 


 

BizModel#6 กลุ่มที่ 2
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 


 

 
 
 
 

BizModel#6 กลุ่มที่ 3
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 


 

BizModel#6 กลุ่มที่ 4
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 


 

BizModel#6 กลุ่มที่ 5 PART 1
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 


เอกสารประกอบการประชุม
  DWR6_Design Track Worksheet#2

DWR Workshop : BizModel#7 เรื่อง "Service Worksheet#3" วันที่ 13 ธันวาคม 2564

   
   
 
Clip Video 
 

       
 

เรื่อง "Service Worksheet#3"
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 


     

 

เอกสารประกอบการประชุม
  DWR7 Design Track Worksheet#3

DWR Workshop : BizModel#8  เรื่อง "Design WorkFlow#1" วันที่ 16 ธันวาคม 2564

 
 
 
Clip Video 
 

       
 

เรื่อง "Design WorkFlow#1"
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 


 

 

 

 

เอกสารประกอบการประชุม
  DWR8 Design Track Worksheet 4

DWR Workshop : BizModel#9  เรื่อง "Design WorkFlow#2" วันที่ 22 ธันวาคม 2564

   
 
Clip Video 
 

 
 
 
 

เรื่อง "Design WorkFlow#2"
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 


 

BizModel#9 กลุ่มที่ 1
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 


 

BizModel#9 กลุ่มที่ 2
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 


 

 
 
 
 

BizModel#9 กลุ่มที่ 3
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564


 

BizModel#9 กลุ่มที่ 4
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 


 

BizModel#9 กลุ่มที่ 5
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 


เอกสารประกอบการประชุม
  DWR9 Strategic Roadmap

DWR Workshop : BizModel#10  เรื่อง "Strategic Roadmap" วันที่ 6 มกราคม 2565

 
 
Clip Video 
 

 
   
 

 เรื่อง "Strategic Roadmap"
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565


 

Clinic  ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565


 

 

เอกสารประกอบการประชุม
  DWR10 Strategic Roadmap

DWR Workshop : BizModel#11  เรื่อง "EA Governance" วันที่ 11 มกราคม 2565
 
Clip Video 
 

       
 

เรื่อง "EA Governance"
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 


       
เอกสารประกอบการประชุม
  DWR11_EA Governance

DWR Workshop : BizModel#12  เรื่อง "นำเสนอและสื่อสารแผนกลยุทธ์การพัฒนาองค์กร" วันที่ 13 มกราคม 2565

 
 
Clip Video 
 

       
 

เรื่อง "นำเสนอและสื่อสารแผนกลยุทธ์
การพัฒนาองค์กร"
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565


       
   
เอกสารประกอบการประชุม
  DWR12 Executive Presentation

 

 

 

 
 
Powered by Phoca Download