Up

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการติดตามประเมินผล

 

แผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรน้ำ (HR Scorecard) ระยะ 5 ปี 
  ♦  แผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรน้ำ (HR Scorecard) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)
  ♦  แผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรน้ำ (HR Scorecard) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
  ♦  แผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรน้ำ (HR Scorecard) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
  ♦  แผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรน้ำ (HR Scorecard) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦  รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรน้ำ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
  ♦  รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรน้ำ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ♦  รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรน้ำ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ♦  รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรน้ำ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรน้ำของส่วนราชการระดับกรม
  ♦ รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ของส่วนราชการระดับกรม 
  ♦ รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 ของส่วนราชการระดับกรม

 

 
 
 
 
 
 
Powered by Phoca Download