Up

ปี พ.ศ. 2564

การประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ♦ คำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรมทรัพยากรน้ำ)
  ♦ ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
รายงานผลการดำเนินงาน
  ♦ รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรมทรัพยากรน้ำ) รอบ 6 เดือน
  ♦ รายงานผลตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน

การถ่ายทอดตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ♦ กรอบตัวชี้วัดระดับหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ♦ รายละเอียดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
รายงานผลการดำเนินงาน
  ♦ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อตกลงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
  ♦ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อตกลงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

                     

 

 
 
Powered by Phoca Download