Up

การขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน

   

 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน กรมทรัพยากรน้ำ

 

กรมทรัพยากรน้ำได้มีการประชาสัมพันธ์

" นโยบายด้านสิทธิมนุษนชน "

โดยการผ่านระบบกระจายเสียงตามสาย 

 


ผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2656)


แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
และแผนขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2565) 

 
  ♦ แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและแผนขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4     
   (พ.ศ.2562-2565) ของกรมทรัพยากรน้ำ ทส. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
  ♦ แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และแผนขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
   (พ.ศ.2562-2565) ของกรมทรัพยากรน้ำ ทส. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
  ♦ แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ของกรมทรัพยากรน้ำ 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของกรมทรัพยากรน้ำ
   
  ♦ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและแผนขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5
   ของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
  ♦ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
   ไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
  ♦ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษชนของกรมทรัพยากรน้ำฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

ลงทะเบียน และรายชื่อผู้รับทราบนโยบายในการเคารพสิทธิมนุษยชน
  ♦ ลงทะเบียนรับทราบนโยบายและร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมในการเคารพสิทธิมนุษยชน
  ♦ รายชื่อผู้รับทราบนโยบายและร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมในการเคารพสิทธิมนุษยชน

ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ คณะกรรมการกำกับ ขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ ประชุมคณะกรรมการกำกับ ขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของกรมทรัพยากรน้ำ

การเข้าร่วมอบรมสัมมนาด้านสิทธิมนุษยชน ของกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ เข้าร่วมงานประกาศร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2566) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
  ♦ งานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่  1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชน
  ♦ ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามนิเทศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561-2562  
   เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์
 


  ♦ เข้าร่วมฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการเจ้าหน้าที่รัฐ ด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2564
   ณ โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ 

  ♦ ประชุมเเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564) ผู้เข้าร่วม 190 ราย
  ♦ เอกสารประกอบการประชุม
             
  ♦ รายงานผลการประชุม

ระบบการจัดการผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำ 
      กรมทรัพยากรน้ำได้กำหนดให้มีการสำรวจประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และประสบการณ์ความไม่พึงพอใจ
ต่อการให้บริการของกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ รายงานผลการสำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
       กรมทรัพยากรน้ำมีการกำหนดนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี ที่กำหนดให้ก่อนการดำเนินการโครงการทุกโครงการต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน
  ♦  นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
 
  กรณีพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในกรมทรัพยากรน้ำสามารถแจ้งข้อมูล ร้องทุกข์ ร้องเรียน การละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านเว็บไซต์ 
               

องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
 

พัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กลไก มาตรการ อำนวยความสะดวกให้กลุ่มเปราะบางเพื่อเข้าถึงบริการโดยสะดวก
  ♦  พัฒนาเว็บไซต์ www.dwr.go.th ซึ่งรองรับผู้พิการทางสายตา และรองรับการแสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจออุปกรณ์ (Responsive)
  ♦  พัฒนา Mobile Application ที่รองรับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้รับบริการ ได้แก่
 

           

DWR4THAI

    

 

          

 EWS4THAI

    

 

 

BASIN4THAI

    

 
♦ การดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบน้ำดื่มให้กับกลุ่มเปราะบาง กลุ่มชาติพันธุ์ ในถิ่นทุรกันดาร

 

 
 
 
 
   
 
 

   

       กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 
 
 
 
 
       ดูรูปเพิ่มเติม.....

 

   
   กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินโครงการ
ก่อสร้างแหล่งน้ำ บ้านไล่โว่ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       
       
       
 

   
   กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ บ้านสาละวะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 
 
 

   ♦  ส่วนกลาง กรมทรัพยากรน้ำ

ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ

ทางลาดสำหรับผู้พิการ

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ


  ♦  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1    

ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ

ทางลาดสำหรับผู้พิการ

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 


  ♦  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

ทางลาดสำหรับผู้พิการ

 

 


  ♦  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

 

ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ

 

ทางลาดสำหรับผู้พิการ 

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 


  ♦  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ 

ทางลาดสำหรับผู้พิการ


  ♦  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

ทางลาดสำหรับผู้พิการ

 

 


  ♦  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ 

ทางลาดสำหรับผู้พิการ

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 


  ♦  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

ทางลาดสำหรับผู้พิการ

 

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 


  ♦  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ

   

ทางลาดสำหรับผู้พิการ

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 


  ♦  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

ทางลาดสำหรับผู้พิการ

   

 


  ♦  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

ทางลาดสำหรับผู้พิการ

   

 


การสมัครองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี พ.ศ. 2564
  ♦ ใบสมัครองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนของกรมทรัพยากรน้ำ

การสมัครองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี พ.ศ. 2563
  ♦ ใบสมัครองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนของกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ ข้อมูลนำเสนอประกอบการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ ติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
  ♦ ประกาศผลการพิจารณารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

รางวัลชมเชย

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษชน ประจำปี พ.ศ. 2563

 


การสมัครองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี พ.ศ. 2562
  ♦ การสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ของกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ ข้อมูลนำเสนอประกอบการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ ติดตาม พิจารณาและคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

รางวัลชมเชย

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษชน ประจำปี พ.ศ. 2562 

 

 

 
 
Powered by Phoca Download