Up

การขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน

 

   

นโยบายสิทธิมนุษยชนกรมทรัพยากรน้ำ
   
 
บุคลากรภายในกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน
ของกรมทรัพยากรน้ำ

 

ลงทะเบียนเห็นชอบนโยบายสิทธิมนุษยชนของกรมทรัพยากรน้ำ และแสดงเจตจำนงข้อตกลงร่วมกันในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
ในการดำเนินการตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำผ่านระบบออนไลน์
รายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนห็นชอบนโยบายสิทธิมนุษยชนของกรมทรัพยากรน้ำ และแสดงเจตจำนงข้อตกลงร่วมกันในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
ในการดำเนินการตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ

แผนระดับชาติด้านสิทธิมนุษยชน
  ♦ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) 
  ♦ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2665)

แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนกรมทรัพยากรน้ำ
 
  ♦ แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2563-2565
  ♦ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษชนของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน
  ♦ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษชนของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
  ♦ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ♦ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษชนของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
  ♦ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษชนของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦  คณะกรรมการกำกับ ขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของกรมทรัพยากรน้ำ
 

การเข้าร่วมอบรมสัมมนาด้านสิทธิมนุษยชน ของกรมทรัพยากรน้ำ
      จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ความเชื่อมโยงภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำกับมิติด้านสิทธิมนุษยชน” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 201 ราย
 
video clip
   
  ความเชื่อมโยงภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ
กับมิติด้านสิทธิมนุษยชน

  ♦ เข้าร่วมการสัมมนา “เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565
  ♦ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลประกอบการยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
   ผ่านระบบออนไลน์ 
  ♦  เข้าร่วมอบรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Web Conference
   (Cisco Webex Meetings) 
       กรมทรัพยากน้ำ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นกิจกรรม KM ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 190 ราย
   ♦  เข้าร่วมฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการเจ้าหน้าที่รัฐ ด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์   
  ♦  ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามนิเทศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561-2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา
    ศูนย์ราชการ และคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์
  ♦  งานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่  1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชน
  ♦  เข้าร่วมงานประกาศร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2566) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

พัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  ♦  พัฒนาเว็บไซต์ www.dwr.go.th ซึ่งรองรับผู้พิการทางสายตา และรองรับการแสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจออุปกรณ์ (Responsive)
  ♦  พัฒนา Mobile Application ที่รองรับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้รับบริการ ได้แก่

DWR4THAI

  

 EWS DWR

  
 

BASIN4THAI

  

 

TeleDWR

  

เสียงตามสายกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ ประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2565
  ♦ ประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2564

ระบบการจัดการผลกระทบที่เกิดจากการดำนินการของกรมทรัพยากรน้ำ 
  กรณีพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในกรมทรัพยากรน้ำสามารถแจ้งข้อมูล ร้องทุกข์ ร้องเรียน การละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านเว็บไซต์ ดังนี้
 
  กรมทรัพยากรน้ำได้กำหนดให้มีการสำรวจประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และประสบการณ์ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของกรมทรัพยากรน้ำ
 

   ♦ รายงานผลการสำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


     กรมทรัพยากรน้ำมีการกำหนดนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี ที่กำหนดให้ก่อนการดำเนินการโครงการทุกโครงการต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิด
การยอมรับของประชาชนในพื้นที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน
     ♦ นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี 

การดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบน้ำดื่มให้กับกลุ่มเปราะบาง กลุ่มชาติพันธุ์ ในถิ่นทุรกันดาร
     
 
   
 
   
 
 
   
 
 
        กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้ดำเนินโครงการติดตามผลการบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 
 
             สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ลงตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ดำเนินโครงการจัดหาน้ำต้นทุน เพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ บ้านไล่โว่, บ้านสาละวะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 38 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
 
 
 
 
     

การให้บริการและอำนวยความสะดวกกลุ่มเปราะบาง 
ส่วนกลาง กรมทรัพยากรน้ำ
 

ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ

ทางลาดสำหรับผู้พิการ

 

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 


สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
 

ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ

ทางลาดสำหรับผู้พิการ

 

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 


สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2
 

ทางลาดสำหรับผู้พิการ

   

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
 

 

ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ

 

ทางลาดสำหรับผู้พิการ 

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 


สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
 

ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ 

ทางลาดสำหรับผู้พิการ


สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5
 

ทางลาดสำหรับผู้พิการ

 

 


สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6
 

ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ 

ทางลาดสำหรับผู้พิการ

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 


สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7
 

ทางลาดสำหรับผู้พิการ

 

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 


สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
 

ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ

   

ทางลาดสำหรับผู้พิการ

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 


สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10
 

ทางลาดสำหรับผู้พิการ

   

 

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
 

ทางลาดสำหรับผู้พิการ

   


 

 

 

 

 
 
Powered by Phoca Download