รายละเอียดการขออนุญาตใช้ห้องประชุม กรมทรัพยากรน้ำ
ชื่อ/สกุล ผู้จอง นายภากร ศรีโหร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยงานที่สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 6302
มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
การใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(VDO Conference)
ไม่ใช้ ใช้ภายในกรมทรัพยากรน้ำ (ZOOM) ใช้กับหน่วยงานภายนอก ไม่ระบุหน่วยงาน
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทส. ครั้งที่ 1/2566
ประธานที่ประชุม
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน
ในวันที่ 16/01/2023 เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.
การบันทึกเสียง ใช้ ไม่ใช้
เอกสารประกอบการประชุม - ไม่มี -
เวลาจองในระบบ 2023-01-04 09:50:16 สถานะ อนุมัติ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทราบระเบียบ การใช้ห้องประชุมของกรมทรัพยากรน้ำแล้วเป็นอย่างดี และพร้อมปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว ทุกประการ.
ลงชื่อ นายภากร ศรีโหร ผู้ขออนุญาต
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ระเบียบ การใช้ห้องประชุม
1. ผู้ขอใช้ห้องประชุม สามารถตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุม ในระบบจัดการห้องประชุม กรมทรัพยากรน้ำ
2. ผู้ขอใช้ห้องประชุม จะต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนจองห้องประชุม และต้องได้รับอนุมัติในระบบจัดการห้องประชุม กรมทรัพยากรน้ำ ก่อนใช้ห้องประชุมทุกครั้ง
3. ผู้ขอใช้ห้องประชุม จะต้องประสานและยืนยันการใช้ห้องประชุม และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการใช้ห้องประชุม ไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ ในเวลาราชการ
4. ผู้ขอใช้ห้องประชุมที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ห้องประชุมจะต้องประสานผู้ดูแลห้องประชุมเพื่อนัดเวลาเปิด-ปิด ห้องประชุมและอุปกรณ์ในห้องประชุม