รายละเอียดการขออนุญาตใช้ห้องประชุม กรมทรัพยากรน้ำ
ชื่อ/สกุล ผู้จอง เรวดี ทองรักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หน่วยงานที่สังกัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ 022716284
มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม สายชล
การใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(VDO Conference)
ไม่ใช้ ใช้ภายในกรมทรัพยากรน้ำ (ZOOM) ใช้กับหน่วยงานภายนอก (หน่วยงาน :: กระทรวงฯ)
หัวข้อการประชุม มอบนโยบายให้กับหน่วยงานระดับพื้นที่ (zoom : 25113826594)
ประธานที่ประชุม ปลัดกระทรวงฯ (นายจตุพร บุรุษพัฒน์)
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน
ในวันที่ 03/01/2023 เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.
การบันทึกเสียง ใช้ ไม่ใช้
เอกสารประกอบการประชุม - ไม่มี -
เวลาจองในระบบ 2023-01-03 10:59:41 สถานะ อนุมัติ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทราบระเบียบ การใช้ห้องประชุมของกรมทรัพยากรน้ำแล้วเป็นอย่างดี และพร้อมปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว ทุกประการ.
ลงชื่อ เรวดี ทองรักษ์ ผู้ขออนุญาต
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระเบียบ การใช้ห้องประชุม
1. ผู้ขอใช้ห้องประชุม สามารถตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุม ในระบบจัดการห้องประชุม กรมทรัพยากรน้ำ
2. ผู้ขอใช้ห้องประชุม จะต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนจองห้องประชุม และต้องได้รับอนุมัติในระบบจัดการห้องประชุม กรมทรัพยากรน้ำ ก่อนใช้ห้องประชุมทุกครั้ง
3. ผู้ขอใช้ห้องประชุม จะต้องประสานและยืนยันการใช้ห้องประชุม และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการใช้ห้องประชุม ไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ ในเวลาราชการ
4. ผู้ขอใช้ห้องประชุมที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ห้องประชุมจะต้องประสานผู้ดูแลห้องประชุมเพื่อนัดเวลาเปิด-ปิด ห้องประชุมและอุปกรณ์ในห้องประชุม