Up

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลที่ได้รับในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รางวัล Thailand Digital Accessibility
Award 2023 อันดับที่ 11

รางวัลด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม 
(Popular Agency Data Catalog)
ประจำปีงบประมาณ 2566 
 Silver Award
 

รางวัลที่ได้รับในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 
  ผลงานและรางวัลกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2565  

 
ระดับดีเด่น
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
ผลงาน "โครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟู
ระบบ
เครือข่ายน้ำหนองหวายแบบมีส่วนร่วม"
โดย สำนักพัฒนาเเหล่งน้ำ

 
ระดับดี
รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
ผลงาน "กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายโพนเลา ฟันเฟืองขับเคลื่อน
การบริหารจัดการน้ำฝายโพนเลา จังหวัดเลย"
โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ระดับดี
รางวัลบริการภาครัฐ
ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
ผลงาน "ระบบบูรณาการข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ
และสิ่งแวดล้อม (ฝน ฝุ่น และคุณภาพน้ำ)"
โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
(ทน. คพ. และ สป.ทส. บูรณาการการทำงานร่วมกัน)

 
 
กรมทรัพยากรน้ำ ได้การประเมินองค์กร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระดับ คุณธรรมต้นแบบโดดเด่นกรมทรัพยากรน้ำได้ รางวัลระดับ 
รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษชน 
ประจำปี พ.ศ. 2565
 
 
ผ่านการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับพื้นฐาน

รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐระดับกรม
ที่ให้บริการเป็นหลัก อันดับที่ 5
ประจำปี 2565 “DG Award 2022”

 
กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับรางวัลระดับดีมาก
(Silver Award)
ในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Catalog)
 

รางวัลที่ได้รับในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รางวัลชมเชย รางวัลองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษชน ประจำปี พ.ศ. 2564

 รางวัลระดับดี รางวัลเลิศรัฐ
สาขาบริการภาครัฐประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการให้บริการ 
ผลงาน "ระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ"

กรมทรัพยากรน้ำ เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)


กรมทรัพยากรน้ำมีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ
และจังหวัดคุรธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)


รางวัลที่ได้รับในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รางวัลระดับดี

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพาน พร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

รางวัลชมเชย

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษชน ประจำปี พ.ศ. 2563  

 


รางวัลที่ได้รับในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รางวัลชมเชย

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษชน ประจำปี พ.ศ. 2562 


IPv6 Award 2018

รางวัลในการบริการเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐาน และบริการที่รองรับ
IPv6 ในระบบDNS/Mail/Web
 

 

 

รางวัลระดับดีมาก

รางวัลตราสัญลักษณ์ ระดับดีมาก G–Green สำนักงานสีเขียว
(Green Office) ประจำปี 2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

รางวัลระดับดี

รางวัลตราสัญลักษณ์ ระดับดี G–Green สำนักงานสีเขียว
(Green Office) ประจำปี 2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

รางวัลระดับดี

รางวัลตราสัญลักษณ์ ระดับดี G–Green สำนักงานสีเขียว
(Green Office) ประจำปี 2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

รางวัลที่ได้รับในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ระดับดีเด่น

ประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

รางวัลที่ได้รับในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

   

รางวัลที่ได้รับในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับดี

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
ผลงานการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าอย่างมีมาตรฐาน

 

 


ระดับดีเด่น

รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานรัฐ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

รางวัลที่ได้รับในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ระดับดี

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ผลงานการเฝ้าระวัง
และเตือนภัยล่วงหน้าอย่างมีมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
มอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า กรมทรัพยากรน้ำได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

 

รางวัลที่ได้รับในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า
กรมทรัพยากรน้ำ 
ได้จัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

รางวัลที่ได้รับในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รางวัลการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมดีเด่น
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554

   

 

 

 

 
 
Powered by Phoca Download