Print

 

 

 

1. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ
2. ติดตามผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ
3. ให้คำปรึกษาและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน