Print

 

 

 

นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางจันทร์เพ็ญ จรัสดำรงนิตย์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวอารีย์ สุวราช

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวธันย์ชนก ส่งพุ่ม

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

นางสาววราพร  แซ่ตัง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

นางสาวพรพรรณ เหล่าวณิชยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนันท์นภัส มูลกาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธัญญาพร นวลแดง
เจ้าพนักงานธุรการ