วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 สำนักผู้ตรวจราชการได้จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ใน “หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน” โดยวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงาน ป.ป.ช. (นายมีชัย โอ้น ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ) ณ ห้องหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ชั้น ๙ อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบ Zoom ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำในส่วนกลางและ สทภ.1 – 11 จำนวน 66 คน เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563