Print

 

นายธีระชุณ  บุญสิทธิ์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

                                                  

                                                      นายนิทัศน์  สุดดีพงษ์                                                 นายกิตติ  จันทร์ส่อง
                                                   หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม                                                   เลขานุการกรม  
                                         รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม ลำดับที่ 1                        รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม ลำดับที่ 2

                                                  

                                                       นายธงชัย  ลิ้มสงวน                                                               ว่าง
                                                    ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ                                         ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างวินัย
                                              ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม                                     ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม   

นางสาวอรพรรณ ไทรแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวกุสุมา แกล้วทนงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวแพรวพรรณ พรหมเจริญ
นิติกรปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวธัชยนันท์ เสริมสกุลวัฒน์
นิติกร
ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวพัชรี โพธิ์สัย
นิติกร
ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

นายธนะชัย เย็นใจ
นิติกร
ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

 

นายพิชญวุฒิ หนูเจียม
นิติกร
ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวศุภักษร ลิ้มอ่อง
นิติกร
ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง