กรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมอบรมโค้ช STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.
 
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 กรมทรัพยากรน้ำได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพโค้ช STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (ครั้งที่ 8 ภายใต้โครงการ STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยผู้แทนจากสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ในส่วนกลางของกรมทรัพยากรน้ำ รวม 14 คน ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ กลยุทธ์การขับเคลื่อนชมรม STRONG-องค์กร เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน จากนายเศรษฐพงษ์ ศรีเลิศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นองค์กร STRONG ต้นแบบ และร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม การพัฒนาศักยภาพโค้ช สู่การเป็นองค์กรพอเพียงต้านทุจริต โดยนายนิพัทธ์ กานตอัมพร ผู้อำนวยการสถาบันเมธาฟอรัม
 
โดยการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรนำโมเดล STRONG สร้างค่านิยมองค์กรที่มีวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับความโปร่งใส ไร้สินบนภายในองค์กรผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดตั้งชมรม STRONG ต่อไป