ส่วนอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์  02 271 6000 ต่อ 6286
ส่วนนโยบายและแผน เบอร์โทรศัพท์  02 271 6000 ต่อ 6281
ส่วนวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ เบอร์โทรศัพท์  02 271 6000 ต่อ 6340
ส่วนประสาน ติดตามและประเมินผล เบอร์โทรศัพท์  02 271 6000 ต่อ 6284
ส่วนสนับสนุนโครงการพระราชดำริ เบอร์โทรศัพท์  02 271 6000 ต่อ 6101