นางสาวกันตพิมพ์ พานิชย์

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนโครงการพระราชดำริ

0-2171-6000 ต่อ 6101

- ว่าง -

วิศกรชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวนันท์นภัส อังกินันท์

วิศกรปฏิบัติการ

 0-2271-6000 ต่อ 6318

นางสาวสุวรรณี โกวิทวรางกูร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 0-2271-6000 ต่อ 6318

นางสาวสทัญณา ปาลกะวงศ์  ณ อยุธยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

0-2271-6000 ต่อ 6318

นางสาวอรุณรัตน์ เผือกแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-2271-6000 ต่อ 6318

นางสาวภิญญาพัชญ์  ตรีภพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 0-2271-6000 ต่อ 6318