ส่วนนโยบายและแผน

นายเทียน พิบูลย์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน

0-2271-6000 ต่อ 6281

นายจิรวิทย์ อุตส่าห์

วิศวกรโยธาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ

0-2271-6000 ต่อ 6317

นายปริยฉัตร ร่องแก้ว 

วิศวกรปฏิบัติการ

0-2271-6000 ต่อ 6324

 

นายอาทิตย์ แก้วศรีทัศน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 0-2271-6000 ต่อ 6324

นางสาวเชดราสี ถิระศุภะ  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 0-2271-6000 ต่อ 6324

 

นางสาวรินทร์ลิตา อัครวัชราศิลป์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 0-2271-6000 ต่อ 6324

 

นางสาวอนุสรา จันทะคุณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

0-2271-6000 ต่อ 6280

นางสุจินดา  ผ่องสว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-2271-6000 ต่อ 6280

นายประภัทร วารีศรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

0-2271-6000 ต่อ 6280

นางสาววรรณจำรูญ ศรีงาม  

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

 0-2271-6000 ต่อ 6280