1.นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์     

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

0-2271-6000  ต่อ 6136

2.นายประสิทธิ์ พัวทวี

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ

 

 

 

   

 3.นางนุชจรี ทีฆะ

ผู้อำนวยการ
    ส่วนประสาน ติดตามและประเมินผล

 0-2271-6000 ต่อ 6323

คลิก

 4.นายเทียน พิบูลย์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการ
       ส่วนนโยบายและแผน              

0-2271-6000 ต่อ 6281 

คลิก

5.นายบุญยฤทธิ์ นันทขว้าง

ผู้อำนวยการ
 ส่วนวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

 0-2271-6000 ต่อ 6340

คลิก

 6.นางสาวกันตพิมพ์ พานิชย์ 

ผู้อำนวยการ
 ส่วนสนับสนุนโครงการพระราชดำริ

0-2271-6000 ต่อ 6101

คลิก 

7.นางสาวรัชชนันท์ วรรโณภาศ

ผู้อำนวยการ
           ส่วนอำนวยการ                                                

0-2271-6000 ต่อ 6344

 

คลิก 

 

 

  

8.นายจิรวิทย์ อุตส่าห์

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

(ช่วยราชการ สทภ.1)

0-2271-6000 ต่อ 6317

 

 

 

9.นายขวัญชัย พร้อมสุข 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ชำนาญการพิเศษ 

0-2271-6000 ต่อ 6284