หน้าที่รับผิดชอบงานธุการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุและด้านบุคคลของสำนัก ประสานงานราชการต่างๆ

ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 

 อ่านต่อ...

 อ่านต่อ...